ครบรอบ 3 ปี ทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3 จัดแถลงข่าวผนึกกาลังร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อการรายงานข่าวที่เข้มข้นขึ้น พร้อมเปิดตัวงาน มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 อย่างยิ่งใหญ่
นายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวในโอกาส “ครบรอบ 3 ปีทีวี 360 องศา”เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารมาลีนนท์ โดยมีคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ แขกผู้มีเกียรติ Agency ผู้จัดละคร ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ศิลปินดารา นักแสดง และผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 ทีวีรักษ์โลก ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ผู้ดา เนินรายการทีวี 360 องศา หลังจากเริ่มต้นออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ได้ ปลุกกระแสข่าวสารด้านความเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งแวดล้อม และข่าวอากาศ จนได้รับความสนใจจากผู้ชมมาถึงปัจจุบัน และเรื่องดิน ฟ้า อากาศ ที่เคยไกลตัวกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้น
ก้าวสาคัญของรายการ ทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3 ในโอกาสครบรอบ 3 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในนามทีวีรักษ์โลก ที่มุ่งเน้นนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด จึงได้ร่วมผนึกกา ลังกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยการลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อการรายงานข่าว รายการทีวี 360 องศา ที่เข้มข้น กระชับ ฉับไว เจาะลึก ถูกต้อง ชัดเจน ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda โดยมี นายสมชาย ใบม่วง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อา นวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อา นวยการสา นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda และนายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ร่วมลงนาม

ครบรอบ 3 ปี ทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3 จัดแถลงข่าวผนึกกาลังร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อการรายงานข่าวที่เข้มข้นขึ้น พร้อมเปิดตัวงาน มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 อย่างยิ่งใหญ่นายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวในโอกาส “ครบรอบ 3 ปีทีวี 360 องศา”เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารมาลีนนท์ โดยมีคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ แขกผู้มีเกียรติ Agency ผู้จัดละคร ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ศิลปินดารา นักแสดง และผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 ทีวีรักษ์โลก ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ผู้ดา เนินรายการทีวี 360 องศา หลังจากเริ่มต้นออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ได้ ปลุกกระแสข่าวสารด้านความเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งแวดล้อม และข่าวอากาศ จนได้รับความสนใจจากผู้ชมมาถึงปัจจุบัน และเรื่องดิน ฟ้า อากาศ ที่เคยไกลตัวกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นก้าวสาคัญของรายการ ทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3 ในโอกาสครบรอบ 3 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในนามทีวีรักษ์โลก ที่มุ่งเน้นนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด จึงได้ร่วมผนึกกา ลังกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยการลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อการรายงานข่าว รายการทีวี 360 องศา ที่เข้มข้น กระชับ ฉับไว เจาะลึก ถูกต้อง ชัดเจน ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda โดยมี นายสมชาย ใบม่วง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อา นวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อา นวยการสา นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda และนายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ร่วมลงนาม

ครบรอบ 3 ปี ทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3 จัดแถลงข่าวผนึกกาลังร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อการรายงานข่าวที่เข้มข้นขึ้น พร้อมเปิดตัวงาน มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 อย่างยิ่งใหญ่นายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวในโอกาส “ครบรอบ 3 ปีทีวี 360 องศา”เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารมาลีนนท์ โดยมีคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ แขกผู้มีเกียรติ Agency ผู้จัดละคร ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ศิลปินดารา นักแสดง และผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 ทีวีรักษ์โลก ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ผู้ดา เนินรายการทีวี 360 องศา หลังจากเริ่มต้นออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ได้ ปลุกกระแสข่าวสารด้านความเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งแวดล้อม และข่าวอากาศ จนได้รับความสนใจจากผู้ชมมาถึงปัจจุบัน และเรื่องดิน ฟ้า อากาศ ที่เคยไกลตัวกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นก้าวสาคัญของรายการ ทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3 ในโอกาสครบรอบ 3 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในนามทีวีรักษ์โลก ที่มุ่งเน้นนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด จึงได้ร่วมผนึกกา ลังกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยการลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อการรายงานข่าว รายการทีวี 360 องศา ที่เข้มข้น กระชับ ฉับไว เจาะลึก ถูกต้อง ชัดเจน ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda โดยมี นายสมชาย ใบม่วง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อา นวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อา นวยการสา นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda และนายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ร่วมลงนาม

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>